Cung cấp thiết bị KENDRION Việt Nam

Mã sản phẩm:
Kendridon việt nam
Xuất Xứ:
Đức
Mô tả:
Kendrion Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
số điện thoại

Phân phối thiết bị chính hãng của KENDRION tại Việt Nam

 

 

Tăng Minh Phát là nhà cung cấp thiết bị chính hãng của KENDRION tại Việt Nam

Rất mong được hợp tác và phát triển cùng quý khách hàng

 

Một số thiết bị của KENDRION

 

Van đa năng cơ khí và hệ thống van cơ điện tử Kendrion

Mechanical Valve Manifolds and Mechatronic Valve Systems

 

Frame

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Linear Solenoids

Single Stroke

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Linear Solenoids

Reversible

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Linear Solenoids

Fast Acting

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Linear Solenoids

Control

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Linear Solenoids

Locking

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Linear Solenoids

Latching

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Linear Solenoids

AC

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Linear Solenoids

Explosion-proof

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Linear Solenoids

Elevator Brake

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Linear Solenoids

Electro Holding

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Magnets

Permanent Electro

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Magnets

Door Holding

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Magnets

Holding magnet

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Round design

Holding magnet

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Holding bar

High Performance

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Rotary Solenoids

Compact

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Rotary Solenoids 

Vibratory

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Feeder Coil

Inline Vibratory

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Feeder Driver

Electromagnetic

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

shaker coil

Electromagnetic linear

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Oscillator

Electromagnetic

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Vibration Generator

Direct Operated Solenoid Valves

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Pilot Operated Solenoid Valves

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Fluid Isolation Valves

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Proportional Valves

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Mechanically Actuated Valves

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Pneumatically actuated Valves

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Check Valves and Flow Regulators

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Fluid Processing Units/

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Valve Blocks

Mechanical Valve Manifolds

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Mechatronic Valve Systems

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Pneumatic Timers

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Pneumatic Signal Indicators and Converters

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Check Valves and Flow Regulators

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

AirBoxes

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Airbox Accessories

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Pneumatic Connection Technology

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Valve Accessories

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Airbox Accessories

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Single Stroke Solenoids

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Bistable Solenoids

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Heavy Duty Solenoids

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Rotary Solenoids

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Kuhnke D1 - D9

Rotary Solenoids

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Kuhnke E3 - E9

Basic

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Motorized Door Locks

Basic

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Solenoid Locks

Customized

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Locking Solutions

Basic

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Optical Shutters

Advanced

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Optical Shutters

PLC with Touch Panel

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Kuhnke Scout

Control Panel

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Kuhnke Vico

Industrial PC

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Kuhnke Econo IPC

CODESYS

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

starter kits

Modular I/O Terminal

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Modular Control

Kuhnke FIO

Compact I/O Module

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Kuhnke CIO

Kuhnke

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

starter kits

PLC with Touch Panel

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Kuhnke Scout

Modular PLC

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Kuhnke FIO

Industrial PC

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Kuhnke Econo IPC

Compact PLC

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Kuhnke Controller

CODESYS

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

starter kits

Kuhnke Power Heat Controller, inductive

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Kuhnke Power Heat Controller, infrared

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Modular PLC with

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

16 inputs / 16 outputs

Modular PLC with

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

stepper controller

Modular PLC +

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

4.3" touch display

7" Panel PLC +

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

EtherCAT® I/O

Classic model

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

brakes

New generation brakes

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Mini

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

PM-brakes

Spring-applied brake

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

for servo motors

Single-disc brake

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

flexible design

Lightweight

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

spring-applied brake

Brakes for elevator technology

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Single- /

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

multi-disc brake

Single-disc brake

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

explosion proofed

Single-disc

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

brake module

Flange mounted  clutch

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Shaft mounted clutch

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Flange mounted brake

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

High Pressure  Valves

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Volume Control Valves

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Gasoline Control Valve

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Pressure Limiter Valve

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Hydraulic On-Off Valves

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Hydraulic Proportional Valve

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Interior Sound

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Exterior Sound

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Electronic

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Control Unit 270 W

Electronic

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Control Unit 1 kW

Electromagnetic fan clutches

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Pneumatic fan clutches

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Angle gearboxes

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Fans for engine-cooling systems

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Housing-mounted clutches for A/C compressors

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Shaft-mounted clutches for A/C compressors

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Torsional vibration dampers for alternators - LDDlite

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Torsional vibration dampers for crank- shafts – LDD and LDDflex

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Tensioning and deflection rollers

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Idlers with integrated damper

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Pressure switches for pneumatic applications

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Pressure switches for hydraulic applications

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Electromagnetic clutches for air compressors

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Pneumatic  clutches

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Hydraulic  clutches

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

Electromagnetic clutches for auxiliary units

Cung cấp thiết bị Kendrion 

Kendrion Viet Nam

 

Và nhiều thiết bị khác:

Thiết bị công nghiệp: khotudonghoa.com

Thiết bị phòng lab: tmplaboratory.com

Cung cấp thiết bị KENDRION Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục hãng cung cấpDanh mục hãng cung cấp
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  272
 • Tuần này:
  272
 • Tháng trước:
  6083
 • Tất cả:
  777600
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Sĩ Nguyên (Mr.)

 Email:  Sale08@tmpvietnam.com        Tel: 091 7543068

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Hình Thức Thanh Toán
Bản Đồ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top