Phân phối thiết bị chính thức của Keller ITS tại Việt Nam

Mã sản phẩm:
Cảm biến, đầu dò, súng bắn nhiệt độ hãng keller
Email:
sale08@tmpvietnam.com
Liên Hệ:
0917 543068 - 0354 008866
Xuất Xứ:
Đức
Mô tả:
Đại lý KELLER Việt Nam, nhà cung cấp thiết bị đầu dò, súng bắn nhiệt, cảm biến nhiệt độ
Chia sẻ:
Số lượng
số điện thoại

 

Đại lý chính thức của Keller ITS ở Việt Nam

Website: https://www.keller.de/en/its/pyrometers/

Tăng Minh Phát là đại lý phân phối chính hãng của KELLER ITS Việt Nam

 

CellaTemp PA Series.

 

Device

 

Temperature

 

Wavelength

 

Mode

 

Fiber optics

 

PA 10

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

spectral

 

PA 13

500 - 1600 °C

3.9 µm

spectral

 

PA 15

300 - 2500 °C

4.6 - 4.9 µm

spectral

 

PA 20

250 - 2500 °C

1.1 - 1.7 µm

spectral

 

PA 21

300 - 2000 °C

1.1 - 1.7 µm

spectral

PA 28

75 - 650 °C

1.8 - 2.4 µm

spectral

 

PA 29

150 - 2000 °C

1.8 - 2.2 µm

spectral

 

PA 30

500 - 2500 °C

0.78 - 1.06 µm

spectral

 

PA 31

550 - 2500 °C

0.78 - 1.06 µm

spectral

PA 35

600 - 3000 °C

0.82 - 0.93 µm

spectral

 

PA 36

650 - 3000 °C

0.82 - 0.93 µm

spectral

PA 40

500 to 3000 °C

0.95/1.05 µm

two-colour

 

PA 41

700 - 3000 °C

0.95/1.05 µm

two-colour

PA 43

600 - 3000 °C

0.95/1.05 µm

two-colour

 

PA 50

500 - 1400 °C

0.95/1.55 µm

two-colour

 

PA 60

300 - 800 °C

1.5/1.9 µm

two-colour

 

 

 

 

CellaTemp® PK Series

 

Device

Temperature

Spectral range

 

PK 11

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

PK 12

-30 - 300 °C

8 - 14 µm

PK 14

0 - 500 °C

8 - 14 µm

PK 18

0 - 500 °C

8 - 14 µm

PK 21

250 - 1600 °C

1.0 - 1.7 µm

PK 24

250 - 1600 °C

1.0 - 1.7 µm

PK 25

75 - 650 °C

1.8 - 2.4 µm

PK 29

150 - 800 °C

1.8 - 2.2 µm

PK 31

500 - 2500 °C

0.78 - 1.06 µm

PK 41

300 - 1300 °C

4.6 - 4.9 µm

PK 42

500 - 2500 °C

4.6 - 4.9 µm

PK 51

400 - 1400 °C

3.8 - 4.0 µm

PK 52

500 - 2000 °C

3.8 - 4.0 µm

PK 68

550 - 1400 °C

0.95 / 1.05 µm

 

 

CellaTemp® PKF Series

 

Device

Temperature

Spectral range

Fiber optics

PKF 26

300 - 1600 °C

1.0 - 1.7 µm

PKF 36

550 - 2500 °C

0.78 - 1.06 µm

PKF 66

700 - 1800 °C

0.95 / 1.05 µm

 

 

CellaTemp® PKL Series

 

Device

 

Temperature

 

Wavelength

 

PKL 11

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

PKL 28

250 - 1600 °C

1.0 - 1.7 µm

PKL 29

180 - 1200 °C

1.8 - 2.2 µm

PKL 38

500 - 2500 °C

0.78 - 1.06 µm

PKL 63

650 - 1600 °C

0.95 / 1.05 µm

PKL 68

650 - 1600 °C

0.95 / 1.05 µm

 

 

CellaTemp® PZ Profibus Series

 

Device

Temperature

Wavelength

Type

Fiber optics

 

PZ 10

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

spectral

 

PZ 15

300 - 2500 °C

4.46 - 4.82 µm

spectral

 

PZ 20

250 - 2500 °C

1.1 - 1.7 µm

spectral

 

PZ 21

350 - 2000 °C

1.1 - 1.7 µm

spectral

PZ 27

150 - 2000 °C

1.8 - 2.2 µm

spectral

 

PZ 30

500 - 3000 °C

0.8 - 1.1 µm

spectral

 

PZ 31

700 - 2500 °C

0.78 - 1.06 µm

spectral

PZ 35

600 - 2500 °C

0.85 - 0.91 µm

spectral

 

PZ 40

500 - 3000 °C

0.95/1.05 µm

two-colour

 

PZ 41

900 - 3000 °C

0.95/1.05 µm

two-colour

PZ 50

500 - 1400 °C

0.95/1.55 µm

two-colour

 

PZ 60

300 - 800 °C

1.5/1.95 µm

two-colour

 

 

 

CellaCast PA Series

 

Device

 

Temperature

 

Wavelength

 

Model

 

PA 80

750 - 2400 °C

0.95/1.05 µm

two-colour

PA 81

800 - 2400 °C

0.95/1.05 µm

two-colour

PA 83

650 - 1700 °C

0.95/1.05 µm

two-colour

 

 

CellaCombustion PA Series

 

Device

 

Temperature

 

Wavelength

 

Model

 

PA 17

400 - 2000 °C

CO2

spectral

PA 47

700 - 1700 °C

0.8/1.05 µm

two-colour

 

 

CellaCombustion PK Series

 

Device

Temperature

Spectral range

 

PK 62

700 - 1700 °C

0.8 / 1.05 µm

PK 72

400 - 2000 °C

CO2

 

 

Measuring systems CellaTemp® PA

 

Device

Temperatur

Spektralbereich

Typ

Fiber optics

 

PA 10-K001

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

spectral

 

PA 10-K002

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

spectral

 

PA 10-K003

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

spectral

 

PA 13-K001

500 - 1600 °C

3.9 µm

spectral

 

PA 13-K002

500 - 1600 °C

3.9 µm

spectral

 

PA 17-K001

400 - 2000 °C

CO2

spectral

 

PA 17-K002

400 - 2000 °C

CO2

spectral

 

PA 20-K001

250 - 2000 °C

1.1 - 1.7 µm

spectral

 

PA 20-K002

250 - 2000 °C

1.1 - 1.7 µm

spectral

 

PA 20-K003

250 - 2000 °C

1.1 - 1.7 µm

spectral

 

PA 29-K001

180 - 1200 °C

1.8 - 2.2 µm

spectral

 

PA 29-K002

150 - 800 °C

1.8 - 2.2 µm

spectral

 

PA 40-K001

650 - 1700 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 40-K002

650 - 1700 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 40-K003

650 - 1700 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 40-K004

750 - 2400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 40-K005

750 - 2400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 40-K006

750 - 2400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 40-K007

750 - 2400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 40-K008

750 - 2400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 40-K009

750 - 2400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 40-K010

500 - 1400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 40-K011

650 - 1700 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 40-K012

500 - 1400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 41-K001

900 - 3000 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

PA 41-K002

800 - 2400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

PA 43-K001

650 - 1700 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 47-K001

700 - 1700 °C

0.8 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 47-K002

700 - 1700 °C

0.8 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 80-K001

750 - 2400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 80-K002

750 - 2400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 81-K001

800 - 2400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

PA 83-K011

650 - 1700 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 83-K012

650 - 1700 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 83-K013

650 - 1700 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 83-K014

650 - 1700 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 83-K015

650 - 1700 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

PA 83-K016

650 - 1700 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

 

 

Measuring systems CellaTemp® PA

 

Device

 

Temperatur

 

Spektralbereich

 

Typ

 

PK 11-K001

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

spectral

PK 11-K002

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

spectral

PK 11-K003

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

spectral

PK 11-K004

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

spectral

PK 18-K001

0 - 500 °C

8 - 14 µm

spectral

PK 24-K001

250 - 1600 °C

1.0 - 1.7 µm

spectral

PK 29-K001

180 - 800 °C

1.8 - 2.2 µm

spectral

PK 41-K001

300 - 1300 °C

4.6 - 4.9 µm

spectral

PK 51-K001

400 - 1400 °C

3.8 - 4.0 µm

spectral

PK 51-K002

400 - 1400 °C

3.8 - 4.0 µm

spectral

PK 62-K001

700 - 1700 °C

0.8 / 1.05 µm

two-colour

PK 62-K002

700 - 1700 °C

0.8 / 1.05 µm

two-colour

PK 68-K001

550 - 1400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

PK 68-K002

550 - 1400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

PK 68-K003

550 - 1400 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

PK 72-K001

500 - 2500 °C

CO2

spectral

PK 72-K002

500 - 2500 °C

CO2

spectral

PKF 36-K001

550 - 2500 °C

0.78 - 1.06 µm

spectral

PKF 66-K001

700 - 1800 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

PKF 66-K002

700 - 1800 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

PKL 28-K001

250 - 1600 °C

1.0 - 1.7 µm

spectral

PKL 29-K001

180 - 1200 °C

1.8 - 2.2 µm

spectral

PKL 63-K001

650 - 1600 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

PKL 68-K001

650 - 1600 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

PKL 68-K002

650 - 1600 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

PKL 68-K003

650 - 1600 °C

0.95 / 1.05 µm

two-colour

 

 

CellaPort PT Series

 

Device

Temperature

Wavelength

Mode

 

PT 110

0 - 1000 °C

8 - 14 µm

spectral

PT 113

500 - 1600 °C

3.9 µm

spectral

PT 115

300 - 2500 °C

4.46 - 4.82 µm

spectral

PT 120

250 - 2000 °C

1.1 - 1.7 µm

spectral

PT 128

75 - 650 °C

1.8 - 2.4 µm

spectral

PT 129

150 - 2000 °C

1.8 - 2.2 µm

spectral

PT 130

500 - 2500 °C

0.78 - 1.06 µm

spectral

PT 135

600 - 3000 °C

0.82 - 0.93 µm

spectral

PT 140

500 - 3000 °C

0.95/1.05 µm

two-colour

PT 143

600 - 3000 °C

0.95/1.05 µm

two-colour

 

 

CellaCast PT Series

 

Device

Temperature

Spectral Range

 

PT 180

750 - 2400 °C

0.95/1.05 µm

PT 183

650 - 1700 °C

0,95/1,05 µm

 

 

CellaCombustion PT Series

 

Device

 

Temperature

 

Wavelength

 

Model

 

PT 117

500 - 2000 °C

CO2

spectral

PT 147

400 - 2000 °C

0.8/1.05 μm

two-colour

 

 

Portable Pyrometers Mikro

Infrared Temperature Switch CellaSwitch

 

Device

Temperature

Wavelength

Fiber optics

 

PKS 10

50 - 500 °C

8 - 14 µm

 

PKS 20

250 - 1250 °C

1.1 - 1.7 µm

 

PKS 21

350 - 1350 °C

1.1 - 1.7 µm

 

Phân phối thiết bị chính thức của Keller ITS tại Việt Nam

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục hãng cung cấpDanh mục hãng cung cấp
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  1
 • Hôm nay:
  744
 • Tuần này:
  10312
 • Tháng trước:
  17460
 • Tất cả:
  1825677
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Hue (Mr.)

 Email:  hue@tmpvietnam.com        Tel: 091 7000655

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Hình Thức Thanh Toán
Bản Đồ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top