Redlion

Mã sản phẩm:
pxu30020, csdio14r, gmsg10s0, rlc-svm3, rly60100
Email:
sale08@tmpvietnam.com
Liên Hệ:
0917 543068 - 0354 008866
Xuất Xứ:
USA
Mô tả:
Tăng Minh Phát là đại lý phân phối chính thức của Redlion tại Việt Nam
Chia sẻ:
Số lượng
số điện thoại

Accessories - Đại lý Redlion

Cung cấp các dòng phụ kiện phục vụ thiết bị chính của Redlion

 

DIGITAL POT

PXU30020 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear mA Out, AC power

PXU300B0 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power

PXU31A20 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear mA Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, 2 User Inputs

PXU31AB0 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, 2 User Inputs

PXU31B20 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear mA Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, CT input, User Input

PXU31BB0 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, CT input, User Input

PXU31C20 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear mA Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, Re-transmission output, User Input

PXU31CB0 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Re-transmission output, User Input

PXU31D20 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear mA Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, Remote set point, User Input

PXU31DB0 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Remote set point, User Input

PXU40020 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear V Out, AC power

PXU400B0 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power

PXU41A20 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear V Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, 2 User Inputs

PXU41AB0 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, 2 User Inputs

PXU41B20 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear V Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, CT input, User Input

PXU41BB0 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, CT input, User Input

PXU41C20 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear V Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, Re-transmission output, User Input

PXU41CB0 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Re-transmission output, User Input

PXU41D20 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear V Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, Remote set point, User Input

PXU41DB0 - PXU - PID Controller, 1/16 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Remote set point, User Input

PXU31A30 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear mA Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, 2 User Inputs

PXU31AC0 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, 2 User Inputs

PXU31B30 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear mA Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, CT input, User Input

PXU31BC0 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, CT input, User Input

PXU31C30 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear mA Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, Re-transmission output, User Input

PXU31CC0 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Re-transmission output, User Input

PXU31D30 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear mA Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, Remote set point, User Input

PXU31DC0 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Remote set point, User Input

PXU40030 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear V Out, AC power

PXU400C0 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power

PXU41B30 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear V Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, CT input, User Input

PXU41BC0 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, CT input, User Input

PXU41C30 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear V Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, Re-transmission output, User Input

PXU41CC0 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Re-transmission output, User Input

PXU41D30 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear V Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, Remote set point, User Input

PXU41DC0 - PXU - PID Controller, 1/8 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Remote set point, User Input

PXU31A50 - PXU - PID Controller, 1/4 DIN Universal Input, Linear mA Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, 2 User Inputs

PXU31AE0 - PXU - PID Controller, 1/4 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, 2 User Inputs

PXU31BE0 - PXU - PID Controller, 1/4 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, CT input, User Input

PXU31CE0 - PXU - PID Controller, 1/4 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Re-transmission output, User Input

PXU31DE0 - PXU - PID Controller, 1/4 DIN Universal Input, Linear mA Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Remote set point, User Input

PXU41A50 - PXU - PID Controller, 1/4 DIN Universal Input, Linear V Out, AC power, RS-485, 2nd relay output, 2 User Inputs

PXU41AE0 - PXU - PID Controller, 1/4 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, 2 User Inputs

PXU41BE0 - PXU - PID Controller, 1/4 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, CT input, User Input

PXU41CE0 - PXU - PID Controller, 1/4 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Re-transmission output, User Input

PXU41DE0 - PXU - PID Controller, 1/4 DIN Universal Input, Linear V Out, DC power, RS-485, 2nd relay output, Remote set point, User Input

EXPANSION RACK ACCESSORIES

CBLUSBM0 - USB Tethering Cable, 0.5 M Metal Jacketed

CBLUSBM1 - USB Tethering Cable, 1 M Metal Jacketed

CBLUSBM2 - USB Tethering Cable, 2 M Metal Jacketed

EXPANSION RACKS

GEXRACK1 - Graphite® Wide Expansion Rack for Modules

GEXRACK2 - Graphite® Standard Expansion Rack for Modules

MODULES

CRM000CMCAN00000 - CAN Communication Module

CRM000CMCMOD0000 - HSPA+ Cellular Communication Module

CRM000CMDN000000 - DeviceNet Communication Module

CRM000CMJ1939000 - J1939 Communication Module

CRM000CMPBDP0000 - PROFIBUS DP Communication Module

CSDIO14R - CSDIO- Discrete Module, Eight Inputs, Six Relay Outputs

CSDIO14S - Discrete Module, Eight Inputs, Six Solid State Outputs

CSINI800 - CSINI- 8 Channel 0(4)-20 mA Input Module

CSINI8L0 - 8 Channel 0(4)-20 mA In Module, 100-Point Linear per Channel| Red Lion

CSINV800 - CSINV- 8 Channel ±10 V Input Module

CSINV8L0 - 8 Channel ±10 V Input Module, 100-Point Linearizer/channel

CSOUT400 - CSOUT- 4 Channel Analog Output Module

CSPID1R0 - CSPID- Single Loop PID Module Relay Outputs

CSPID1RA - CSPID- Single Loop PID Module Relay & Analog Output

CSPID1RM - Single Loop PID Module Relay Outputs-Heater Current Input

CSPID1S0 - CSPID- Single Loop PID Module Solid State Outputs

CSPID1SA - CSPID- Single Loop PID Module Solid State & Analog Output

CSPID1SM - Single Loop PID Module Solid State Out-Heater Current Input

CSPID1TA - CSPID- Single Loop PID Module Triac & Analog Output

CSPID2R0 - CSPID- Dual Loop PID Control Module Relay Outputs

CSPID2RM - Dual Loop PID Control Module Relay Out, Heater Current In

CSPID2S0 - CSPID- Dual Loop PID Control Module Solid State Outputs

CSPID2SM - 2 Loop PID Module Solid State Out, Heater Current In

CSPID2T0 - CSPID- Dual Loop PID Control Module Triac Outputs

CSPID2TM - Dual Loop PID Control Module Triac Out, Heater Current In

CSRTD600 - CSRTD- 6 Channel RTD Input Module

CSSG10RA - Single Loop PID Module, 1 Strain Gage In, Relay/Analog Out

CSSG10SA - 1 Loop PID Module, 1 Strain Gage In, Solid State/Analog Out

CSSG11RA - Single Loop PID Module, 2 Strain Gage In, Relay/Analog Out

CSSG11SA - 1 Loop PID Module, 2 Strain Gage In, Solid State/Analog Out

CSTC8000 - CSTC- 8 Channel Thermocouple Input Module

CSTC8ISO - CSTC- 8 Channel Thermocouple Module Isolated

GMCAN000 - GMCAN - Graphite® Module, CAN Protocol

GMCC0000 - Graphite® Crimson® Control Module

GMDIOR00 - Digital Graphite Module, I/O, 8 Inputs, 6 Relay Outputs

GMDIOS00 - GMDIOS- Digital Graphite® Module, I/O, 8 Inputs, 6 Solid State Outputs

GMDN0000 - GMDN0000 - Graphite® Module, DeviceNet Protocol

GMHSPA00 - GMHSPA00 - Graphite® Module, HSPA+ Cellular Communication

GMINI800 - GMINI8- Graphite® Module, 8 DC Current Inputs

GMINV800 - GMINV8- Graphite® Module, 8 DC Voltage Inputs

GMJ19390 - GMJ1939 - Graphite® Module, J1939 Protocol

GMOUT400 - GMOUT4- Graphite® Module, 4 Analog Outputs

GMP1RA00 - GMP1RA- Graphite® Module, Single PID, Relay, Analog Outputs

GMP1RM00 - GMP1RM- Graphite® Module, Single PID, Relay, HCM

GMP1SA00 - GMP1SA- Graphite® Module, Single PID, SSR, Analog Outputs

GMP1SM00 - GMP1SM- Graphite® Module, Single PID, SSR Outputs, HCM

GMP2R000 - GMP2R- Graphite® Module, Dual PID, Relay Outputs

GMP2RM00 - GMP2RM- Graphite® Module, Dual PID, Relay, HCM Outputs

GMP2S000 - GMP2S- Graphite® Module, Dual PID, SSR Outputs

GMP2SM00 - GMP2SM- Graphite® Module, Dual PID, SSR, HCM Outputs

GMPBDP00 - GMPBDP00 - Graphite® Module, PROFIBUS DP Protocol

GMRTD600 - GMRTD6- Graphite® Module, 6 RTD Inputs

GMSG10R0 - GMSG1 Strain Gage Graphite® Module One Strain Gage Input, Relay Outputs

GMSG10S0 - Strain Gage Module 1 Strain Gage In, Solid State Out

GMSG11R0 - Two Input Graphite Strain Gage Module, Relay Outputs

GMSG11S0 - Strain Gage Module 2 Strain Gage In, Solid State Out

GMTC8000 - GMTC8- Graphite® Module, 8 Thermocouple Inputs

GMUIN400 - GMUIN4- Graphite® Module, 4 Universal Inputs

OPTION CARDS

PX2FCA00 - PX2FCA00 - FlexCard™ - Process Input/Remote Setpoint Card

PX2FCA10 - PX2FCA10 - FlexCard™ - Heater Current Monitor Card

XCCN0000 - XCCN- CANopen Option Card

XCDN0000 - XCDN- DeviceNet Option Card

XCENET00 - XCENET- 10/100 Ethernet Option Card

XCPBDP00 - XCPBDP- Profibus Option Card

XCRS0000 - XCRS- RS-232/485 Option Card

XCHSPA00 - XCHSPA- Cellular Modem Option Card

PROGRAMMING KITS

TP16KIT1 - Programming Kit (Cable, Software, 115 VAC Power Supply)

PGUSB485 - PGUSB485 - USB/RS485 Communication Interface (Programming Kit)

REPLACEMENT PARTS

CSBASE00 - CSBASE- Replacement Base

CSTERM00 - CSTERM- Replacement Termination Plug

SOFTWARE

RLC-SVM3 - SixView Manager® Version 3

ST-1131-1K-B - ISaGRAF Open

ST-1131-256-B - ISaGRAF Open

ST-1131-32-B - ISaGRAF Open

ST-1131-BIG-B - ISaGRAF Open

SX-1131-S-1K - ISaGRAF Open Workbench for up to 1K I/O

SX-1131-S-256 - ISaGRAF Open Workbench for up to 256 I/O

SX-1131-S-32 - ISaGRAF Open Workbench for up to 32 I/O

SX-1131-S-BIG - ISaGRAF Open Workbench for Unlimited I/O

SXIPM-AGA-1 - IPm® Add-on Application-AGA Gas Flow Calc.

SXIPM-DNP3-1 - IPm® Add-on Application-DNP3 Add-On

SXIPM-IEC870-1 - IPm® Add-on Application-IEC870-5-101/104 Slave Driver

SXIPM-PPP - IPm® Add-on Application-PPP

SXIPM-SAFE - IPm® Add-on Application-IP Security

SXIPM-SNMP - IPm® Add-on Application-SNMP

SXTOOLS-2 - SIXNET® Tool Kit-Level 1 Plus 1 Feature Set

SXTOOLS-3 - SIXNET® Tool Kit-Level 1 Plus 2 Feature Sets

SXTOOLS-4 - SIXNET® Tool Kit-Level 1 Plus 3 Feature Sets

SXTOOLS-P - SIXNET® Tool Kit Package for IPm® Plus

SXTOOLS-U# - SIXNET® Tool Kit Upgrade

SOLID STATE RELAYS

RLY50000 - RLY5- Solid State Power Unit

RLY60100 - RLY6 - 30 A Single Phase DIN Rail Mount Solid State Relay

RLY6A100 - RLY6A - 45 A Single Phase DIN Rail Mount Solid State Relay

RLY70100 - RLY701- Three Phase DIN Rail Mount Solid State Relay

Redlion

Bình luận của bạn
*
*
 Captcha
Danh mục hãng cung cấpDanh mục hãng cung cấp
Hỗ trợ trực tuyến
Liên hệ tư vấn mua hàng
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  3
 • Hôm nay:
  376
 • Tuần này:
  2056
 • Tháng trước:
  10714
 • Tất cả:
  1499069
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TĂNG MINH PHÁT

 VPĐD: Số 01, đường số 27, phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Tp.HCM

 Ðiện Thoại:  (028) 35121007                Fax: (028) 35121008

 Nhân viên kinh doanh: Hue (Mr.)

 Email:  hue@tmpvietnam.com        Tel: 091 7000655

 VP tại Đức: Am Boscheler Berg 4a 52134 Herzogenrath

 Website: avantgarde-x.de

Hình Thức Thanh Toán
Bản Đồ

© 2017 Tangminhphat.com, all right reserved.

Thiết kế website www.webso.vn

Loading...

Back To Top